Vedtægter

På den ordinære Generalforsamling i 2009 fremlægges et forslag til vedtægtsændring foranlediget af vor optagelse som forening under Gribskov Kommune. Den nødvendige ændring kan ses på dette link – se paragraf 2

Vedtægter for Rideklubben Dyrðilmyri

Vedtaget på Generalforsamling i Dyrdilmyri den 24. oktober 2008

Vedtægterne som PDF dokument kan hentes på dette link

§ 1 Navn
Klubbens navn er Dyrðilmyri. Klubben er stiftet 8. februar 1976,

§ 2 Formål
Klubbens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter, i og omkring Gribskov og Halsnæs kommuner til glæde for klubbens medlemmer og andre interesserede. Dette skal blandt andet opnås ved afholdelse af kurser, klubaftner, rideture og ridestævner.

§ 3 Tilhørsforhold
Dyrðilmyri er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- forbund.

§ 4 Medlemskab
I klubben kan optages alle ejere og brugerne af islandske heste samt andre med interesse for klubbens formål.
Klubben har fire typer medlemskaber:

Junior medlemmer (børn og unge under 18 år) – stemmeret ifølge med forældre
Senior medlemmer – en stemme
Familie medlemskaber – stemmer efter antallet af medlemmer i husstanden, dog kan børn og unge under 18 kun stemme i følge med forældre
Æresmedlemmer – foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Er fritaget for kontingent betaling, men har samme rettigheder som et Senior Medlem.
Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer.
Et medlem kan ekskluderes af klubben, på grund af kontingentrestance på over 3 måneder eller såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med klubbens formålsparagraf. Eksklusioner, der ikke skyldes kontingentrestancer, kan kun gennemføres, såfremt dette vedtages ved skriftlig afstemning på en generalforsamling,

§ 5 Regnskabsperiode
Klubbens regnskabsår er 1. oktober – 30. september, og kontingentåret følger kalenderåret.

§ 6 Kontingent
Det årlige kontingent og eventuelle indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales helårligt.

§ 7 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og skal indkaldes én gang om året i oktober eller november måned ved skriftlig meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage i forvejen.
Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er stemmeberettigede. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle stemmeberettige er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de stemmeberettigede). Dog kræver ændringer af vedtægterne at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.
Afstemning om klubbens opløsning, sammenlægning med andre klubber, eller ændring af klubbens tilhørsforhold kan dog kun ske såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor og at denne beslutning bekræftes på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling hvor ligeledes 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1: valg af dirigent og referent.
2: Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret.
3: Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5: Valg til bestyrelse og valg af suppleant
6: Valg af revisor.
7: Valg af formænd for arbejdsudvalg, Ture, Stævner, Kurser, Junior/Ungdom og web master
8: Fastsættelse af kontingent.
9: Indkomne forslag.
10: Eventuelt.
Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis blot ét stemmeberettiget medlem forlanger det. Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Disse skal sendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag der ikke er fremsendt skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen kan ikke tages til afstemning men alene drøftes under eventuelt.

§ 9 Vedtægtsændringer
Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ved en ordinær generalforsamling, dog kræver afstemning om klubbens opløsning, sammenlægning med andre klubber, eller ændring af klubbens tilhørsforhold at denne beslutning bekræftes på en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling hvor ligeledes 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI.

§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmer eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom. Ligeledes skal der indkaldes en Ekstraordinær Generalforsamling såfremt der på en ordinær generalforsamling er blevet vedtaget forslag der kræver bekræftelse på en ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem mindst 14 dage i forvejen.

§ 11 Klubbens Ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling for en toårig periode. Endvidere vælges en suppleant og en revisor, ligeledes for en toårig periode.
Klubbens formand og kasserer vælges direkte på foreningens generalforsamling. Formand vælges i lige årstal, kasserne vælges i ulige årstal.
I lige årstal vælges endvidere et bestyrelsesmedlem. I ulige årstal vælges endvidere to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor.
Bortset fra formandspost og kassererpost konstituerer bestyrelsen sig selv, således at der til enhver tid er en næstformand, en sekretær med ansvar for referater fra bestyrelsens møder, og et medlem med ansvar for kommunikation til medier, herunder klubbens web master og Ishesten.
Endvidere har klubben fire stående udvalg, et tur udvalg, et stævne udvalg, et kursus udvalg og et junior/ungdoms udvalg samt en web master. Formanden for hvert af udvalgene og web masteren vælges direkte på generalforsamlingen for en etårig periode.
Stående Udvalg

Arbejdsudvalg – Ture
Tur udvalget ledes af tur udvalgs formanden, der kan tilknytte et antal medlemmer til udvalgets arbejde efter behov. Udvalgets formål er, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge og arrangere fælles rideture for klubbens medlemmer.
Udvalgets formand har møderet ved bestyrelsesmøder.
Udvalgets formand er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for arrangementer, der forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gennemførelse af arrangementet.
Arbejdsudvalg – Stævner
Stævne udvalget ledes af stævne udvalgs formanden, der kan tilknytte et antal medlemmer til udvalgets arbejde efter behov. Udvalgets formål er, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge og arrangere ridestævner.
Udvalgets formand har møderet ved bestyrelsesmøder.
Udvalgets formand er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for arrangementer, der forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gennemførelse af arrangementet.
Arbejdsudvalg – Kurser
Kursus udvalget ledes af kursus udvalgs formanden, der kan tilknytte et antal medlemmer til udvalgets arbejde efter behov. Udvalgets formål er, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge og arrangere relevante kurser og foredrag.
Udvalgets formand har møderet ved bestyrelsesmøder.
Udvalgets formand er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for arrangementer, der forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gennemførelse af arrangementet.
Arbejdsudvalg – Junior/Ungdoms
Junior/Ungdoms udvalget ledes af Junior/ungdoms udvalgs formanden, der kan tilknytte et antal medlemmer til udvalgets arbejde efter behov. Udvalgets formål er, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge og arrangere aktiviteter der kan udvikle og uddanne klubbens juniorer og ungryttere og som styrker sammenholdet mellem dem.
Udvalgets formand har møderet ved bestyrelsesmøder.
Udvalgets formand er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for arrangementer, der forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gennemførelse af arrangementet.
Web Master
Web Master varetager udvikling og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside, og sørger for rettidig opdatering af information til medlemmerne.
Webmaster er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for tiltag der væsentligt ændrer på omkostningsniveauet for hjemmesiden. Disse forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gennemførelse af projektet

§12 Tegningsret
Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i forbindelse med 1 medlem af bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Prokura meddelelse klubbens kasserer og klubbens formand.

§13 Regnskab og revision
Revisoren vælges for to år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisoren skal mindst én gang årligt og senest 2 uger før generalforsamlingen revidere regnskabet. Herunder kan revisoren konstatere om anvendelsen af klubbens midler er sket i overensstemmelse med dens formålsparagraf og i modsat fald gøre bemærkninger herom i regnskabet. Foreningens regnskab påtegnes efter revision af revisor og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før den ordinære generalforsamling.

§ 14 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted hvis ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer ved en særlig til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer for forslaget om klubbens opløsning.
Klubbens formue og aktiver skal, såfremt en opløsning vedtages, overdrages til en klub eller organisation med det nærmest liggende formål, og der vælges på den ekstraordinære generalforsamlingen med simpelt flertal 2 likvidatorer, der får til opgave at afvikle foreningens aktiviteter, og gennemføre overdragelsen af tilbageværende midler og aktiver til den af generalforsamlingens flertal udpegede modtager.