Referat 2019


Klik her for en version der er velegnet til udskrift


Referat af Dyrdilmyri’s generalforsamling d. 20/11 – 2019 

1.Valg af dirigent og referent.

Dirigent Henrik, Referent Ditte

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

Indkaldelse er udsendt via e-mail fra sporti.dk d.27. okt. 2019 og dermed lovlig

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

2019 har været med højt aktivitetsniveau.
-Stævneudvalg: 3 gode stævner, dog var klubmesterskabet med for få deltagere.
-Kursus udvalg: 3 kurser med Eyjolfur, store legedag på Fogedgaarden, workshop, stævneridning foredrag gennem dommerens øjne, Miljøtræning med Ejner Møller Andersen, Jon Stenild
-Turudvalg: Nytårstur
-Juniorudvalg: Har været stille, men vores junior/ungdomsryttere har fået tilskud til kurser og til DM og VM for pengene der er tildelt klubben.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Aflæggelse af revideret regnskab

Resultat opgørelse 1/10 2018- 30/9 2019
Se Regnskab, fremlagt af Marianne Autzen. Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelse

Formand: Pipper (ikke på valg før 2020)
Kassere: Linda Jørgensen, genvalgt Bestyrelsesmedlem 1: Karen Gamst Pedersen, genvalgt Bestyrelsesmedlem 2 Ingborg Holm (ikke på valg) Bestyrelsesmedlem 3 Iva Søeborg (ikke på valg) Suppleant Jette Wenckheim (ikke på valg)

6. Valg af formænd for arbejdsvalgene

Turudvalget: Ivar Søeborg, genvalgt
Stævneudvalgs formand: Jakob Damkjær, genvalgt
Kursusudvalget formand: Sanne Thiemke og Ingborg Holm valgt
Junior/Ungdomsudvalg: Bestyrelsen finder en løsning, evt. lave det som en jobannonce, så de unge ved hvad det vil sige at påtage sig posten.
Webmaster: Jakob Damkjær, genvalgt

7. Fastsættelse af kontingent

Der vil ikke blive prisstigning, til gengæld vil der blive ryddet op i familie medlemskaber, således at medlemskabet dækker ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

8. Indkomne forslag

Der er ikke indsendt forslag fra medlemmer.

9. Eventuelt

Forslag om trailer kørekort i klubregi og genoplivning af Fakkelstævne
Jakob Damkjær informerede om, at alle Dyrdilmyri’s stævner næste år bliver WRL stævner. Vi mangler hjælpere til stævnerne. Lise Brouer laver en Facebook-gruppe.

Hjemmesiden blev drøftet og vil blive opdateret.