Referat 2018

Dyrdilmyri generalforsamling 2018

1:                   Henrik Carlsen valgt som dirigent

                      Lina er referent

2:                   Generalforsamlingen er lovligt indkaldt – stemmeret repeteret

3:                   Beretning:      3 gode stævner – god tilslutning

Lille nedgang i medlemstal på 355 til 333. +66 medlemmer der ikke har betalt

Udvalg:          Afholdt mange kurser og foredrag. Enestående engagement og arbejde i kursusudvalget. Arbejdet løber rundt og med et lille overskud på trods af svingende tilslutning. Bestyrelsen godtager underskud da bredden er vigtig.

Ringe aktivitet i tur-udvalget, da ingen meldte sig som formand.

Junior udvalg. Tilskud er brugt til DM og NM.

Stævne-udvalg – god stemning og aktivitet ved alle stævner.

Hvad gør man med de medlemmer, der ikke betaler kontingent? De er blevet rykket og der gøres ikke mere.

Har man overvejet nedslag i kontingent ved tilmelding via pbs, så beløbet automatisk bliver trukket, og man undgår at bruge tid på at rykke for betaling? Det kan ikke tilmeldes gennem Sporti.

Er der tilgang af nye medlemmer? Ja, det er der. Specielt når der er arrangementer, primært stævner.

Beretningen er godkendt.

4:                   Marianne Autzen fremlægger.

Hvad er de 22.000 kr. i nyanskaffelser brugt til? Agility bane, headset, gasgrill, aircondition, friture gryde. Alt kan udlånes til medlemmerne. Der ankes mod, at der ikke er blevet informeret om indkøbene. Forslag til at det bliver lagt på hjemmesiden. Materielliste.

Det er flot at klubben har så stort et overskud, men hvad vil man med de penge? Der skal blandt andet være en buffer på ca. 150.000 kr. som svarer til omsætningen på det største arrangement. Det blev vedtaget sidste år, at der skulle bruges penge, og det er der også blevet 2018. De 10.000 kr af overskuddet er øremærket til en instruktør, og resten til juniorudvalget. Tilskud der ikke bruges indenfor perioden skal tilbagebetales. Lise Brouér spørger, hvad omkostningerne er på de enkelte kurser. Marianne opremser. Det påtales at der er lavet et kursus, hvor vedkommende har fået 11000 kr for 2 timers undervisning. Mette svarer at det er blevet betalt at deltagerne på kurset – det er ikke fået fra klubbens beholdning.

Regnskabet godkendes

Da der indkommet et forslag til ændring af vedtægterne omkring valg, behandles dette emne før valg til bestyrelsen.

Forslag:

2+3:               Cristina Larsen uddyber, at hun mener at der ved at vælge udvalgsformænd i princippet er dobbel tbestyrrelse. At bestyrelsesmøderne bliver for omfattende, og at det er bestyrelsens opgave at nedsætte udvalg og varetage/drive disse. Det betyder også, at bestyrelsen selv bestemmer hvilke udvalg, der skal være i klubben.

Arne:              Hvad synes bestyrelsen om forslaget? Pipper er imod, da der er rigeligt arbejde i bestyrelsen i forvejen. Og mener at udvalgene skal være godt sammenarbejdet og kunne fokusere på de enkelte opgaver. De andre bestyrelsesmedlemmer vil ikke påtage sig flere opgaver.

Lina:               Udvalgene vælges vel af formændene fra klubbens medlemmer? Ja er svaret. Jeg savner så noget tydelighed i, hvad bestyrelsen elles laver. Pipper forklarer hendes og kassererens opgaver. Ingen andre bestyrelsesmedlemmer ønsker at uddybe.

Jakob argumenterer imod at bestyrelsen også skal tage beslutningen om, hvordan midlerne forvaltes i udvalgene, da der kan stilles tvivl om personlige interesser.

Cristina har stillet forslaget for at få en mere tydelig retning fra bestyrelsen på klubbens aktiviteter. Birgitte spørger om bestyrelsen ikke stadig kan nedsætte andre udvalg udenfor generalforsamlingen. Det svares der ja til. Pipper synes at det er vigtigt, at udvalgsformændene har fri tøjler for at for bredde i arbejdet. At der tages ansvar og initiativ fra udvalgene, hvis formændene skal findes i bestyrelsen.

Lina savner synlighed og tydelig og retning fra bestyrelsens side. Hvad vil I med klubben? Hvordan vil I have flere medlemmer? Hvordan får vi aktiveret medlemmerne? Og skabt en god og hyggelig klubånd? Cristina nævner, at klubaftenerne fx blev overset af bestyrelsen og ikke nævnt på generalforsamlingen. Birgitte Langvad mangler ikke nogen profil fra bestyrelsen. Hun er bare glad for det store udvalg af muligheder, som hun selv kan vælge at plukke ud fra. Mette Rio påpeger at bestyrelsen var ansvarlige omkring hendes forvaltningen af kursusprogrammet.

Eva Grout giver udtryk for, at det er vigtigt at bestyrelsen giver udtryk for deres visioner fx gennem fx referater af bestyrelsesmøderne. Der savnes stævner og ridekurser for bredden også for at samle de medlemmer, der skal bruges til hjælp til de store stævner. Bente Sørensen efterlyser arrangementer for bredden, for hun kan ikke se, hvorfor hun skal være frivillig til de store stævner, når der ikke laves noget for hende som skovtursrytter. Ivar løfter sløret for, at det er der talt om det i bestyrelsen og, at han gerne vil tage ansvar for den del.

Sidste linje i 3. forslag slettes og forslag 2 og 3 stemmes om samtidig. Der foretages hemmelig afstemning.

15 stemmer nej

6 stemmer ja

Forslaget falder

5:                   Vivienne Bach Carlsen modtager genvalg

                      Ingborg Holm modtager genvalg

                      Bestyrelsen foreslår Jette Wenckheim som suppleant – vedtaget

7:                   Turudvalg: Bestyrelsen foreslår Ivar Søeborg – vedtaget

                      Stævneudvalg: Bestyrelsen foreslår Jakob Damkjær – vedtaget

                      Kursusudvalg: Ivar Søeborg stiller op – vedtaget

                      Junior/ungdom: Bestyrelsen forestår Lise Brouér – vedtaget

                      Webmaster: Jakob Damkjær – genvalgt

8:                   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget

9:                   Forslag 1:       Hedeland er et neutralt sted for alle klubber og ment som at skulle samle alle islandshesteryttere og -ejere. Stedet mangler penge og Dyrdilmyri har penge på kontoen – selvom der allerede er doneret 10.000 kr. Jakob Damkjær mener at der søges finansiering at hele store projekter på meget større beløb, og derfor giver det ikke mening at donere lige nu. Ivar mener ikke at klubben har været karrige omkring donationer til Hedeland – blandt andet overskudsdeling ved afholdelse af DM og løbende beløb

Forslag 4:       Ivar forklarer at de 50.000 kr. blandt andet skal bruges til at forbedre og forlænge passporet og ændre afløbet af sporet til den anden ende. Andet forslag er at opvarmningsbanerne optimeres. Alt dette mod at der garanteres at klubben kan benytte banerne en årrække uanset ejerforhold af Nørregaard. Derudover investering i nye havemøbler til publikum. Eva Grout mener, at Nørregaard selv må stå for renovation af baner mv, da det er et privat foretagende og de derfor selv må stå for, at vedligeholde deres baner, så de er optimale ift. udlejning. Lise Brouér påpeger, at der kan ved kontrakten indgåelse med Nørregaard kan forhandles lejepris, hvis der skydes 50.000 kr ind i baner og udstyr. Det bekræftes at Nørregaard er den fremtidige hjemmebane for Dyrdilmyri og en kontrakt på det er bindende også ved ejerskifte.

Henrik påpeger at beløbet til Hedeland skal specificeres på projekter.

Afstemning ender 6 for og resten imod.

Afstemning for donation til Nørregaard vedtages 4 imod resten for.

10:                 Ivar foreslår at bestyrelsen bliver langt bedre til at benytte hjemmesiden til information om arbejdet. De har taget anken til efterretning. Mette Rio foreslår at der igen sendes nyhedsbreve ud om klubbens aktiviteter, referater af bestyrelsesmøder mv.

Jakob Damkjær har forsøgt at sætte hold til stævneudvalget og løber panden mod en mur, så han beder GF om at kigge dybt i hjælpebrønden og melde sig til at være med til at afvikle stævnerne og planlægningen heraf. Beder også om sekretariatskursus. Mette Rio beder om udspecificering af de enkelte opgaver til stævnerne, så folk ved, hvad de siger ja til.

Lise Brouér spørger om der er forskel på om fx Carlos lejer ting fra materiellisten til et stævne og hvis et medlem skal låne ting til fester e.l.. Det er der – Carlos betaler altid. Eva spørger, hvor i regnskabet disse beløb figurerer. Under udlejning.

Cristina foreslår at der laves en hjælpergruppe, hvor der holdes møder og evt. sociale arrangementer for at samle folk og give dem lyst til at melde sig.

Lina – 24.11.2018