Referat 2017

Referat af Dyrdilmyris ordinære generalforsamling den 28. november 2017

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Carlsen blev valgt som dirigent og Eva Maria Grout valgt som referent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

GF var lovligt indkaldt og alle fremmødte var stemmeberettigede.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Generelt har der været et højt aktivitetsniveau i klubben i år – fint antal stævner med god tilslutning. Der mangler dog hjælp til stævnerne. Der er en gammel god fast garde, som laver det meste.

Lille stigning i medlemstallet – fra 345 til 355.

Kursus og foredrag – igen i år samarbejde med Dagfari.

Turudvalg: Har ligget stille i indeværende år, da der mangler en formand. Vi mangler en engageret person, som vil tage turene op igen.

JU-udvalg. fået tilskud på kr. 16.200,-. Har både måttet aflyse DSU og mini DSU pga. alt for få deltagere – sidstnævnte også selvom vi åbnede for seniorer.

Stævneudvalg: God tilslutning til stævnerne. Afholdt Forårsstævne 29.-30. april, Pinsestævnet 3.-5. maj, Klubmesterskab 26.-27. august, Drive In og Gædingefirmi. Hyggestævne.

Beretningen affødte en diskussion om hvad vi gør for at tiltrække flere juniorer til arrangementer og klubarbejde. Hvad gør vi for at få juniorer og ungryttere med? Der blev også spurgt til, hvad klubben gør for seniorerne?

Det blev foreslået, at bestyrelsen sender en survey ud til medlemmerne med fx følgende indhold: hvorfor har du valgt denne klub, hvad skal klubben udbyde af arrangementer osv. Der var flere som gav til kende, at vi skal kende vores medlemmer for at kunne vide, hvad vi skal udbyde. Bestyrelsen er et arbejdsudvalg for medlemmerne. Vi skal få medlemmerne til aktivt at være medlem af klubben.  Der kom masser af gode forslag ind, som GF opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Årets resultat viser et mindre underskud på knap kr. 9.000. De faldende indtægter stammer fra kurser og stævner.

Cafeteriaindtægter figurerer i år som en særskilt post og ligger ikke som sædvanligt under de enkelte stævner Dette skyldes manglende kapacitet til at opgøre varelager og særskilt regnskab efter hvert stævne.

Udgifter ligger på nogenlunde det samme niveau som sidste år. Eneste ændring på denne post er bladet Ishesten. Da bladet blev nedlagt efter beslutning på GF 2016, har der ikke været udgifter til dette.

Passiver er stort set som tidligere – stort beløb ca. 230.000,-. Solid økonomisk klub.

Der var et ønske om at bestyrelsen melder mere klart ud om regler for tilskud til fx DM og VM for juniorer og ungryttere. Info om ansøgningsprocedure og -regler bør være på hjemmesiden ved stævnesæsonens start.

Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til Bestyrelsen – på valg var kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant

Kasserer:  Linda Jørgensen

Valg bestyrelsesmedlem: Eva Maria Grout blev genvalgt

Suppleant: Iver Søborg blev genvalgt

6. Revisor

Ove Lorentsen blev genvalgt

7. Valg af formænd for arbejdsudvalg samt webmaster – vælges for et år ad gangen

Turudvalgsformand: ingen valgt – bestyrelsen finder ud af hvad vi gør med posten

Stævneudvalgsformand: Ivar Søborg blev genvalgt

Kursusudvalgsformand: Cecilie Langvad

Junior/ungdomsudvalg: Eva Grout blev genvalgt

Webmaster: Jakob Damkjær

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, selvom DI kontingent var steget lidt. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

9. Indkomne forslag

Der var ikke kommer nogle forslag.

10. Eventuelt

Iver Søborg foreslog at klubben giver tilskud til ændring af passpor på Nørregård. Da dette forslag ikke var på dagsorden for GF kunne GF ikke tage beslutning herom. Forslag fra Lina N. Hjort om tilslutning til wifi på Nørregård til brug i sekretariatet. Opfordring fra GF til bestyrelsen.

Forslag om øget samarbejde med Dagfari igen om kurser/foredrag. Kursus i Icetest (det nye) og evt. dommersekretær igen. Forslag om at bestyrelsen genoptager jule-/nytårstur.

Kort info fra Linda Jørgensen om DI’s generalforsamling. Der er indkaldt til ekstraordinær GF, da der ikke blev valgt nogle medlemmer til sportskomiteen.

Generalforsamlingen hævet.

Eva Grout

28. november 2017