Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Written on oktober 17, 2022 at 08:43, by Categories: Indlæg

Generalforsamling i Dyrdilmyri fredag den 11/11-2022 i Vejby forsamlingshus Stationsvej 13, 3210 Vejby.

Medlemmer af foreningen inviteres til at spise kl. 19 og kl. 20 begynder generalforsamlingen.

Hvis I vil deltage i spisningen, bedes I sende en sms til 51298325. Sms navn og antal senest 4/11 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal senest den 3/11 sendes til formanden: l.egelund@post.tele.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Valg til bestyrelse og valg af suppleant.

Formanden er på valg og ønsker ikke genvalg

Ivar Søeborg er på valg og genopstiller

6.Valg af revisor

7. Valg af formænd for arbejdsudvalgene: Stævner, Ture, Kurser, Junior/ungdom og webmaster

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

9.Indkomne forslag. 

Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde 8 dage inden generalforsamlingen – den 3/11 på mail l.egelund@post.tele.dk

10. Eventuelt.