INDKALDELSE 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Dyrdilmyri onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.30.

Generalforsamlingen holdes i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby

Dyrdilmyri er vært ved et traktement kl. 18.30 – efterfulgt af generalforsamling ca. kl. 19.30. Tilmelding til middag skal sker via SPORTI senest d. 13. november. Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.


Her er regnskabet for året.


Nogle bestyrelsesmedlemmer er på valg og alle udvalgsformænd skal vælges, så hvis du kunne tænke dig at deltage aktivt i foreningsarbejdet, skal du ikke holde dig tilbage. Vi håber så mange som muligt vil møde op og være med til at sætte kursen for Dyrdilmyri i det kommende år.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil kunne downloades en uge før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

5. Valg til bestyrelse og valg af suppleant

Formand Vivienne Bach Carlsen (ikke på valg)

Kasserer Linda Jørgensen (på valg)

Bestyrelsesmedlem Karen Gamst Pedersen (på valg)

Bestyrelsesmedlem Ingborg Holm (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Ivar Søborg (ikke på valg)

Suppleant Jette Wenckheim (ikke på valg)

6. Valg af revisor Ove Lorentsen (ikke på valg)

7. Valg af udvalgsformænd

Turudvalg

Stævneudvalg

Kursusudvalg

Junior/ungdomsudvalg

Webmaster

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Familiemedlemskab dækker ægtefæller/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Emner behandlet under eventuelt kan ikke tages til afstemning.

Eventuelle forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. november 2019.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner på bestyrelsens vegne

Vivienne Bach Carlsen, 27. oktober 2019